Matura 2019

EGZAMIN MATURALNY 2019

PODSTAWY PRAWNE

 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 r.

5. Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 r.

 

Harmonogram egzamin maturalny 2019

Termin główny: 6-23 maja 2019 r. (egzaminy pisemne) ; 9-22 maja 2019 r. (egzaminy ustne)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski i język obcy nowożytny .
 2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 3. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub język obcego nowożytny na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 1. Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.
 2. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się lub uczył się w tej szkole.
 3. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. składa wstępną deklarację maturalną do 30 września 2019 r.do dyrektora szkoły. Termin składania ostatecznej deklaracji to 7 luty 2019 r.
 4. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada o dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE razem z deklaracją do 30 września 2018 r.Do 14 lutego 2018 r. należy złożyć oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
 6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 7. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2019 r.

Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (www.cke.edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin maturalny.

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego, który do 22 grudnia 2018 r. przyniesie do pedagoga szkolnego opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja) ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do jego potrzeb wg zaleceń Poradni.

O sposobie dostosowania decyduje Rada Pedagogiczna wybierając z dostępnych form zawartych w komunikacje CKE na podstawie opinii o uczniu z Poradni.

Do 10 lutego 2019 r. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Uczeń składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie do 14 lutego 2018 r.

Jeśli opinia z Poradni była już dostarczona do szkoły w latach wcześniejszych proszę o upewnienie się u pedagoga szkolnego, że dany dokument rzeczywiście znajduje się w szkolnej dokumentacji i czy uprawnia ucznia do skorzystania z dostosowania.

 

Informacje dla maturzystów (2019) ze strony OKE

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o olimpiadach

Komunikat o przyborach