Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 

Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości kształcenia 2 szkół na terenie Miasta Darłowo i objęcie wsparciem 278 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i/lub wyrównania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych.

Projekt zakłada realizację 1290 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

 

zajęcia rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, podstaw przedsiębiorczości, zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, warsztaty edukacyjno-zawodowe, indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno – zawodowym

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

30 nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w doskonaleniu kompetencji w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, jak również w zakresie pedagogiki specjalnej. 1 nauczyciela podniesie kompetencje poprzez udział w kursie z zakresu programowania, a 20 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu „Doskonalenie metod pracy z uczniem niepełnosprawnym”.

Całkowita wartość projektu: 531 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 477 900,00 zł